Savivaldos institucijos

Kultūros centro taryba (patvirtinta 2016 m.)

KRETINGOS RAJONO SALANTŲ KULTŪROS CENTRO TARYBOS NUOSTATAI I. BENDRIOSIOS NUOSTATOS

1. Kretingos rajono Salantų kultūros centro Taryba (toliau vadinama – Taryba) yra nuolatinė, visuomeniniais pagrindais veikianti Salantų kultūros centro direktoriaus ir administracijos patariamoji institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas sprendžiant kultūros politikos, formavimo ir įgyvendinimo klausimus.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Tarybos pasiūlymai yra rekomenduojamojo pobūdžio. 4. Taryba apie savo veiklą informuoja Salantų miesto visuomenę ir ne rečiau kaip kartą per metus jai atsiskaito. 5. Tarybos nuostatus tvirtina Salantų kultūros centro direktorė.

II. TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

1. Užtikrinti nuoseklią, suderintą ir kryptingą Salantų kultūros centro veiklą, įgyvendinant Kultūros centro veiklos tikslus. 2. Teikti Kretingos rajono savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl kultūros politikos įgyvendinimo Salantų regione. 3. Taryba atlieka šias funkcijas: 3.1. teikia pasiūlymus bei išvadas Kultūros centro plėtotės, strategijos, kultūros programų vykdymo klausimais; 3.2. svarsto Kultūros centro organizacinę struktūrą; 3.3. svarsto Kultūros centro darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus; 3.4. analizuoja metines ir perspektyvines kultūros programas ir jų įgyvendinimo rezultatus; 3.5. analizuoja Kultūros centro pajamų ir išlaidų sąmatas, ūkinės-finansinės veiklos ataskaitas;

3.6. analizuoja, kaip Kultūros centre laikomasi Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo, vykdomi kiti centrų veiklą reglamentuojantys teisės aktai;

3.7. svarsto ir vertina sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus; 3.8. aptaria naujausias meno programas ir teikia siūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros.

III. TARYBOS TEISĖS
1. Taryba turi teisę: 1.1. savo posėdžiuose išklausyti Kultūros centro specialistų pranešimus kultūros veiklos klausimais; 1.2. gauti reikiamą informaciją iš rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus, kitų savivaldybių kultūros centrų; 1.3. teikti savivaldybės ir valstybės institucijoms išvadas ir pasiūlymus Kultūros centro darbo tobulinimo klausimais.

IV. TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

1. Tarybą sudaro 9 nariai: Kultūros centro darbuotojų susirinkime išrinkti 3 kultūros ir meno darbuotojai, 3 Salantų miesto ir 3 Imbarės seniūnijų seniūnų surengtuose visuotiniuose gyventojų susirinkimuose išrinkti bendruomenių atstovai.
2. Tarybos personalinę sudėtį 2 metų kadencijai ir jos darbo reglamentą tvirtina Kultūros centro direktorė. Tarybos narys pareigas gali eiti ne daugiau kaip tris kadencijas iš eilės. Tarybos sudėtis, pasibaigus kadencijai, atnaujinama ne mažiau kaip 1/3 narių.

3. Taryba iš savo narių paprastąja balsų dauguma renka kadencijos laikotarpiui pirmininką ir pavaduotoją. 4. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra – Tarybos pirmininko pavaduotojas, organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai. 5. Taryba renkasi ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Neeilinis posėdis gali būti sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva, pusės Tarybos narių reikalavimu.

6. Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau 2/3 tarybos narių. 7. Tarybos nutarimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė dalyvaujančių Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko (jeigu jo nėra – Tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas. 8. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius. 9. Tarybos nutarimai įgyvendinami Kultūros centro direktorės įsakymu.

Salantų kultūros centro tarybos veiklos programa 2021-2022 m

Salantų kultūros centro tarybos veiklos programa 2018-2019 m.

Salantų kultūros centro tarybos veiklos programa 2016-2017 m

Skip to content